MENI
ZAPRI

Adventisti.si je uradna spletna stran Krščanske adventistične cerkve v Republiki Sloveniji.

Adventisti smo predani pomagati ljudem razumeti Sveto pismo ter najti svobodo in upanje v Jezusu.

Vprašanja glede COVIDA-19,
cerkvenega upravljanja in svobode vesti

Vprašanje, ali naj se posameznik odloči za cepljenje proti COVIDU-19 ali ne, je v Krščanski adventistični cerkvi (Cerkvi adventistov sedmega dne) sprožilo veliko polemik. V luči Kristusove molitve, da bi bili “vsi eno”, je ta situacija tragična.

Cerkve so se razdelile, družinski člani odtujili in prijateljstva pretrgala. Poslanstvo Cerkve je ovirano, negativno pa je prizadeto tudi njeno evangeljsko delovanje v svetu. Občasno netočne izjave spodbujajo in pospešujejo te delitve.

Pred kratkim so nekateri izpodbijali pravico Upravnega odbora Generalne konference (ADCOM), da govori v imenu Cerkve. Te kritične izjave lahko spodkopljejo avtoriteto Cerkve, povzročijo zmedo in vodijo v razdrobljenost. Kot odgovor na vprašanja iskrenih adventistov po vsem svetu vodstvo Generalne konference v tem dokumentu podaja odgovore na nekatera nedavno izpostavljena vprašanja.

1. Kakšno je stališče adventistične cerkve glede cepiva proti COVIDU-19 v povezavi s posameznikovo vestjo?

Izjava Cerkve o ponovni potrditvi “Ponovna potrditev odziva Krščanske adventistične cerkve na COVID-19” jasno govori o pravici vsakogar, da se odloči na podlagi svoje vesti, ki jo vodi Sveti Duh. Izjava pravi: “Krščanska adventistična cerkev spoštuje svobodo izbire vsakega posameznika pri sprejemanju odgovornih odločitev glede lastnega zdravja. Ker je naše telo tempelj Svetega Duha in pripadamo Kristusu tako po stvarjenju kot odrešenju, moramo osebno iskati Božjo voljo glede cepiv proti COVIDU-19. Odločitev za cepljenje ali proti njemu ni vprašanje zveličanja, prav tako pa za razliko od mnenj nekaterih tudi ni povezana z znamenjem zveri. Je stvar osebne izbire. (Vsekakor je prav, da se spomnimo, da je Bog v Edenu dal Adamu in Evi svobodo izbire, čeprav je ta izbira imela znatne posledice.) Trdno verjamemo, da nas mora pri vprašanjih osebnega prepričanja voditi Božja beseda, naša vest in informirano razsojanje. Pri tehtanju različnih možnosti moramo vzeti v obzir dejstvo, da prednosti cepljenja segajo dlje od nas samih in da pomagajo ščititi lokalno in globalno skupnost kot celoto. Po osebni raziskavi vseh plati vprašanja in ob upoštevanju lastnega in edinstvenega zdravstvenega stanja ter pridobitvi zdravniškega nasveta ter molitvi se naj posamezniki posvetujejo z zdravstvenimi delavci in sprejmejo najboljšo možno odločitev.”
Adventistična cerkev spoštuje pravico vsakega vernika, da glede na svoja osebna prepričanja, zdravstvene izzive in zdravniške nasvete sprejme najboljšo možno odločitev za svoje zdravje.

2. Ali bo adventistična cerkev podprla pravice vesti tistih, ki se odločijo, da se ne bodo cepili s cepivom proti COVIDU-19?

Zavedamo se, da imajo nekateri naši verniki resne pomisleke glede cepiva proti COVIDU-19 in so pripravljeni izgubiti službo, če je treba, namesto da bi se cepili. Čeprav adventistična cerkev na to gleda kot na vprašanje javnega zdravja, bomo zagotovili podporo tistim vernikom, ki na to gledajo drugače. Spoštujemo njihovo vest in jih lahko podpremo na naslednje načine: 1) da molimo z njimi, da Bog najde rešitev za izziv, s katerim se spopadajo; 2) s pomočjo pri pisanju pisma njihovemu delodajalcu.
Ponovna potrditev iz leta 2021 pravi: “. . . Zavedamo se, da bodo občasno naši verniki imeli osebna mnenja in morda celo prepričanja, povezana z lastno vestjo, ki presegajo nauk in stališča Cerkve. V takšnih primerih bodo vodje Oddelka za versko svobodo naredile vse, kar lahko, da bi priskrbele podporo in nasvet na osebni ravni in ne v obliki cerkvenega stališča ter občasno pomagale vernikom pri pisanju osebnih prošenj delodajalcem in drugim.”

3. Ali ima Upravni odbor (ADCOM) Generalne konference Krščanske adventistične cerkve (Cerkve adventistov sedmega dne) pooblastilo za dajanje izjav v imenu Cerkve?

Generalna konferenca se sestane vsakih pet let in vključuje delegate iz vsega sveta. Na njen Izvršni odbor prenese pooblastila, da med zasedanji deluje v njenem imenu za učinkovito delovanje in pospeševanje Božjega poslanstva po njegovi Cerkvi. Izvršni odbor pa daje posebna pooblastila Upravnemu odboru (ADCOM), vključno z delitvijo splošnih nasvetov za svetovno področje. Ta pooblastila vključujejo dajanje izjav, smernic in drugih dokumentov v imenu Cerkve, kadar se pojavijo vprašanja, ki jih je treba obravnavati. Od leta 1985, skoraj štirideset let, je Generalna konferenca izdala več kot 75 različnih izjav, smernic in drugih dokumentov o javnih vprašanjih. Ta gradiva se objavljajo na tri načine: 1) po uslužbencih Generalne konference; 2) po Upravnem odboru Generalne konference (ADCOM); 3) po Izvršnem odboru Generalne konference. Iz seznama izjav, smernic in drugih dokumentov Generalne konference je razvidno, da jih je približno tretjino izdal Upravni odbor (ADCOM), ki je svoj prvi dokument izdal leta 1994, pozneje pa je izdal še veliko izjav, smernic in drugih dokumentov, ki obravnavajo številne teme, kot so celovitost Svetega pisma, skrb za okolje in človeška spolnost.

Ne uslužbenci Generalne konference niti Upravni odbor (ADCOM) nimajo pravice spreminjati Priročnika Cerkve adventistov sedmega dne ali Temeljnih verovanj. Ta vloga je rezervirana za zasedanje Generalne konference. Uslužbenci in Upravni odbor (ADCOM) lahko priporočijo spremembe letnemu zasedanju Izvršnega odbora ali Generalni skupščini na zasedanju in imajo pristojnost dajati izjave v imenu Cerkve, kar dokazuje skoraj štiridesetletna zgodovina in njihove delegirane vodstvene odgovornosti. Zmanjševanje pristojnosti Upravnega odbora (ADCOM) Generalne konference na zgolj postranske točke pomeni spodkopavanje pristojnosti vseh Upravnih odborov (ADCOM) na ravni lokalnih konferenc, unij in divizij. Spodkopavanje zaupanja v organizacijsko strukturo Cerkve je skrajno resna zadeva. Komentar Ellen White o pomembnosti organiziranega dela je pomenljiv: “Povem vam, bratje moji, Gospod ima organizirano telo, po katerem bo deloval. . . . Ko se kdo ločuje od organiziranega telesa Božjega ljudstva, ki izpolnjuje zapovedi, ko začne tehtati cerkev na svoji človeški tehtnici in začne izrekati sodbe proti njej, potem lahko veste, da ga Bog ne vodi. Je na napačni poti” (Selected Messages, 3. knjiga, str. 17–18).

4. Katera so posebna področja odgovornosti in pristojnosti zasedanja Generalne konference (GK), Izvršnega odbora GK (IO GK) in Upravnega odbora GK (UO GK)? Ali je Upravni odbor pooblaščen za izdajanje nasvetov/izjav Cerkvi po svetu?

V Cerkvi adventistov sedmega dne velja oblika predstavniškega cerkvenega upravljanja, ki izhaja iz Svetega pisma in nasvetov Duha preroštva ter praktičnih izkušenj delovanja svetovne verske družine. Svetovna Cerkev na zasedanju GK glasuje o spremembah temeljnih verovanj, ustave in poslovnika GK, odobritvi novih unij in priročnika Cerkve adventistov sedmega dne ter o drugih zadevah, ki se tičejo njenega delovanja. Zasedanje GK nato po svojem poslovniku (člen XIII) pooblasti Izvršni odbor GK za vodenje cerkvenih zadev med dvema zasedanjima. Izvršni odbor GK nato pooblasti Upravni odbor GK (ADCOM), da izvaja dejavnosti v skladu s pristojnostmi in članstvom, kot ga je izglasoval izvršni odbor GK.
Člen XIII, odsek 1.b pravilnika GK se glasi:

“ČLEN XIII – IZVRŠNI ODBOR GENERALNE KONFERENCE

“b. Izvršni odbor Generalne konference naj bo pristojen tudi za podelitev ali odvzem pooblastil ali licenc, za imenovanje odborov, kot je upravni odbor, z njihovimi pristojnostmi, za pregled, spremembo in oblikovanje delovnih politik, za odobritev strateških načrtov in programov za svetovno Cerkev, za zaposlovanje osebja, ki je morda potrebno za učinkovito opravljanje njegovega dela, in za sprejemanje vseh potrebnih ukrepov, ki niso sicer rezervirani za zasedanje Generalne konference, da se zagotovi nadaljnje učinkovito delovanje svetovne Cerkve za izpolnjevanje njenega poslanstva.”

UO GK veliko zadev predloži v obravnavo Izvršnemu odboru GK, vendar je s svojimi pristojnostmi, ki jih je izglasoval Izvršni odbor GK, pooblaščen tudi za obravnavo zadev, ki zagotavljajo splošno svetovanje in priporočila pravnim osebam svetovne Cerkve. To najdemo v Pogojih delovanja ADCOM GK, ki ga je izglasoval Izvršni odbor GK in je naveden pod “E. Splošne upravne zadeve, #1. drugi del, kjer je navedeno, da je UO GK pristojen za “svetovanje pravnim osebam Svetovne cerkve, če je za to zaprošen”, pri čemer je pooblaščen ukrepati. V nadaljevanju si oglejte natančno besedilo iz Pogojev delovanja upravnega odbora Generalne konference, ki ga je izglasoval Izvršni odbor GK:

E. Splošne upravne zadeve
“1. Obravnava drugih točk 1. Pooblastilo za ukrepanje.”upravne zadeve, ko
se pojavijo, in na splošno svetujejo
pravnim osebam svetovne Cerkve
po potrebi.”

Upravni odbor GK v celoti spoštuje Izvršni odbor GK ter se drži navodil in prenesenih pooblastil, ki jih Izvršni odbor GK podeli Upravnemu odboru GK, saj je to odbor, ki je izglasoval in odobril njegov mandat.

Glede zagotavljanja »nasvetov« ali izjav pravnim osebam svetovne Cerkve je UO GK zelo previden, da ne preseže svojih delegiranih pooblastil. IO GK glasuje o splošnih cerkvenih politikah, smernicah in izjavah. Vendar pa lahko UO GK zagotovi “nasvete” ali izjave, ki so v okviru “splošnega svetovanja pravnim osebam svetovne Cerkve po potrebi”. V več desetletjih je UO GK podal izjave o različnih temah, ki so bile časovno pomembne za življenje Cerkve. Te izjave so bile izdane po obsežnem posvetovanju in služijo kot nasvet Cerkvi po svetu pri obravnavi trenutno perečih vprašanj.

5. Ali je denar vlade Združenih držav Amerike, vključno s plačili Medicare in Medicaid adventističnim bolnišnicam ter posojili in subvencijami adventističnim izobraževalnim ustanovam vplival na ponovno potrditev stališča Cerkve adventistov sedmega dne o cepljenju leta 2021?

Med plačili Medicare in Medicaid adventističnim zdravstvenim ustanovam in ponovno potrditvijo stališča Cerkve o cepljenju ter desetinami, ki naj bi jih dajale osebe, zaposlene v teh zdravstvenih ali izobraževalnih ustanovah, ni nikakršne povezave. Plačila Medicare in Medicaid, ki jih vlada izplačuje zdravstvenim ustanovam, se plačujejo neposredno tem ustanovam za storitve, opravljene za paciente, ki so večinoma starejši in ekonomsko prikrajšani. Ta vladna sredstva niso donacije bolnišnicam. So plačila za opravljene storitve.
Nihče od zdravstvenih delavcev ali drugih zaposlenih v oddelku Zdravstvenega oddelka GK ne prejema osebnega ali projektnega financiranja farmacevtskih podjetij, zdravstvenih ustanov ali vladnih virov – zveznih ali državnih.
Državno financiranje izobraževalnih ustanov je v obliki štipendij in posojil, ki se zagotavljajo študentom, da imajo finančna sredstva za pridobitev visokošolske izobrazbe. Te državne štipendije in posojila niso donacije šolam in ne vplivajo na svetovni proračun Krščanske adventistične cerkve (Cerkve adventistov sedmega dne) niti na odločitve, ki jih ta sprejema.

6. Ali se Generalna konferenca ne meni za adventistično zdravstveno sporočilo?

Med pandemijo COVIDA-19 je Krščanska adventistična cerkev (Cerkev adventistov sedmega dne) načrtno, ustrezno in globalno spodbujala adventistično zdravstveno sporočilo, zlasti celostni zdrav življenjski slog, ki je nujen za ohranjanje zdravja in optimalnega delovanja imunskega sistema. Cerkev je hkrati spodbujala in podpirala splošne javnozdravstvene ukrepe za preprečevanje bolezni, kot so medosebna razdalja, ustrezna raba mask, umivanje rok, po potrebi samoizolacija in odgovorno cepljenje. Pristop je vključeval tako življenjski slog kot preventivne javnozdravstvene ukrepe in ne samo enega ali samo drugega.

7. Ali Krščanska adventistična cerkev (Cerkev adventistov sedmega dne) meni, da so preventivni zdravstveni ukrepi vprašanje verske svobode? Če ne, zakaj?

Krščanska adventistična cerkev (Cerkev adventistov sedmega dne) že dolgo zagovarja svobodo vesti, zlasti v primerih verskega prepričanja glede posvečevanja sobote, sedmega dne, kot uči Sveto pismo. Poleg tega Cerkev na podlagi svetopisemske prerokbe potrjuje, da bo v prihodnosti izdan odlok, ki bo pozval vse na zemlji, naj se odločijo prejeti bodisi Božji pečat bodisi znamenje zveri (glejte Raz 14,9–10; glejte tudi naslednje vprašanje in odgovor). Sedanji protokoli v povezavi s COVIDOM-19 niso ta odlok, o katerem govori Razodetje.
Poleg zagovarjanja svobode vesti ima Krščanska adventistična cerkev (Cerkev adventistov sedmega dne) dolgoletno zgodovino podpiranja odgovornega cepljenja. Naši misijonarji se že desetletja cepijo proti ošpicam, tifusu in davici. Adventisti sedmega dne so v preteklosti podpirali politiko javnega zdravja in cepiv, zato menimo, da za cerkev to ni teološko vprašanje ali vprašanje verske svobode. Izjava o cepljenju je bila objavljena aprila 2015, torej veliko prej, preden sta COVID in cepljenje postala politizirana. Posodobljen dokument iz leta 2021 je v skladu z dolgoletno cerkveno prakso podpiranja cepljenja. Kakor je bilo navedeno prej, pa to ne pomeni, da zanikamo, da bi cepljenje proti COVIDU-19 lahko bilo vprašanje vesti za posamezne vernike z osebnimi prepričanji in s tem zanje vprašanje verske svobode, vendar dokument o ponovni potrditvi iz leta 2021 priznava osebno izbiro in ponuja svetovanje tistim, ki v tem vidijo vprašanje verske svobode.

8. Kakšno je stališče Krščanske adventistične cerkve (Cerkve adventistov sedmega dne) glede Združenih držav Amerike v svetopisemskih prerokbah?

Od najzgodnejših dni Krščanska adventistična cerkev (Cerkev adventistov sedmega dne) razume drugo zver iz Razodetja, ki se dviga iz zemlje z dvema rogovoma kot jagnje, kot Združene države Amerike v svetopisemski prerokbi. Na podlagi preroškega scenarija verjamemo, da se bosta zver iz morja (papeštvo) in zver s kopnega (Združene države Amerike) združili v konfederacijo zla, da bi izsilili in omejili svobodo vesti, tako da nihče ne bo mogel kupovati ali prodajati, če ne bo prejel znamenja zveri (Raz 13,13–17). Prerokba razkriva, da bo v tem zadnjem spopadu v središču vprašanje Božjega zakona. Med tistimi, ki častijo Stvarnika, in tistimi, ki častijo zver, bo ostro nasprotje. Sobota bo v središču tega zadnjega spopada za avtoriteto Božje postave. Verska svoboda bo omejena. Svoboda vesti bo zanikana. Ta čas še ni nastopil, a bo v bližnji prihodnosti.

Pastoralni apel

Jezus pravi: “Po njih sadovih jih boste torej spoznali” (Mt 7,20). Kakšni so sadovi sedanje kritike Krščanske adventistične cerkve (Cerkve adventistov sedmega dne)? Nekateri verniki so se že obrnili na svoje pastorje in jim sporočili, da razmišljajo o izstopu iz adventistične Cerkve. Dvom je polariziral adventistične cerkve in v veliki meri odvrnil pozornost od poslanstva. Ellen White nas opozarja: “Ko se pojavijo ljudje, ki trdijo, da imajo sporočilo od Boga, a namesto da bi se bojevali proti vladarstvom, proti oblastem, proti svetovnim gospodovalcem te mračnosti, uporabijo taktiko votlega kvadrata in obrnejo orožje vojskovanja proti Cerkvi, ki se bori, se jih bojte. Nimajo božanskih pooblastil. Bog jim ni naložil takšnega dela” (Testimonies to Ministers, str. 22). V knjigi Izbrana sporočila (Selected Messages), v 2. knjigi na strani 72 dodaja: “Videla sem mnoge, ki bodo trdili, da imajo posebna navodila od Boga, in bodo poskušali voditi druge ter se bodo zaradi zmotnih predstav o dolžnostih lotili dela, ki jim ga Bog nikoli ni naložil. Sad tega bo zmeda. Naj vsak zase iskreno išče Boga, da bi razumel njegovo voljo.”

Sad teh neutemeljenih izzivov legitimni cerkveni avtoriteti je pomanjkanje zaupanja v Božjo Cerkev zadnjih dni. To bo spodkopalo legitimnost in avtoriteto Generalne konference, vsake od njenih svetovnih divizij, unij, lokalnih konferenc in celo krajevne cerkve. Potencialni učinek je erozija zaupanja, ki lahko povzroči, da ljudje zapustijo Cerkev, organizirajo gibanje neodvisnih bogoslužnih skupin ali ustvarijo odcepljena gibanja, ki bodo na Cerkev gledala, kot da je odpadla. Božanski nasvet je jasen: “Zdaj ne moremo stopiti s temelja, ki ga je postavil Bog. Zdaj ne moremo vstopiti v nobeno novo organizacijo, kajti to bi pomenilo odpad od resnice” (Selected Messages, zv. 2, str. 390 [1905]). Božji cilj je, da spoštujemo odločitve drug drugega, tudi če se z njimi ne strinjamo vedno, in se podpiramo kot verniki Kristusovega telesa. Predani Kristusu in v skrbi drug za drugega se združimo v odgovoru na Kristusovo molitev za edinost v Jn 17 in se skupaj osredotočimo na poslanstvo oznanjevanja evangelija vsemu svetu.

V prihodnosti bo nastopil čas, ko bo v celoti začel veljati odlok iz Razodetja 13 in nihče ne bo mogel ne kupovati ne prodajati. Takrat se bomo srečevali v majhnih skupinah na samotnih krajih, a ta čas še ni nastopil. Bog nas kliče, da se osredotočimo na oznanjevanje večnega evangelija vsemu svetu v luči sporočil treh angelov (glejte Mt 24,14; Raz 14,6).

Naloga Božjega ljudstva v času konca je pripraviti ta planet na skorajšnjo vrnitev našega Zveličarja. Adventistom sedmega dne je bilo zaupano zadnje opozorilno sporočilo svetu. “Zaupano jim je bilo delo najbolj slovesnega pomena – oznanjevanje sporočila prvega, drugega in tretjega angela. Nobeno drugo delo ni tako pomembno. Ničemur drugemu ne smejo dovoliti, da bi pritegnilo njihovo pozornost” (Testimonies for the Church, zv. 9, str. 19). V pripravah na Jezusov prihod se enotno osredotočimo na oznanjevanje sporočil treh angelov vsej zemlji. Naj njegova ljubezen, milost in moč napolnijo naše življenje, da bomo lahko prejeli pozni dež, podali glasno oznanilo in videli Jezusa, ki prihaja na oblakih, da nas odpelje domov.

Naše verovanje

Verovanje adventistov naj bi prežemalo celotno posameznikovo življenje. Temelji na Svetem pismu, ki daje prepričljivo sliko o Bogu. Vabljeni ste, da raziskujete, doživite in spoznavate Njega, ki želi izboljšati vsa področja vašega življenja.

Adventisti.si je uradna spletna stran Krščanske adventistične cerkve v Republiki Sloveniji

crossmenu